Page Loading...
Layout Table~~~~412~412~~
TNT Logo~~~~412~976~~
Terms Content~Verzendkosten:
Bij verzending binnen Nederland rekenen wij de reële verzendkosten.
Bij bestellingen boven de € 50,00 rekenen wij slechts € 2,00 per zending.

Europa & wereld:
Wij versturen alleen per TNTWorldpack Special
Tarieven bij bestelling
Kenmerken:Track & Trace, handtekening ontvangst.
Verzekerd tot max.€ 500.00

Betaalwijze:
-Factuur (Alleen vaste klanten,bedrijven, scholen en instellingen)*
-Creditcard (Mastercard/ VISA/ Maestro)
-Proformafactuur(vooruitbetaling)
* Inschrijving K.v.K, vindbaar in telefoongids, geen postbus en "hotmailadres",
  bij twijfel behouden wij het recht om levering op factuurbasis te weigeren.


~~~412~566~~
Layout Table~~~~412~755~~
MasterCard~~~~412~979~~
Visa~~~~412~978~~
Maestro~~~~412~977~~
Layout Table~~~~412~782~~
Voorwaarden~ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN INTERNETBOEKHANDEL DE TRIBUNE

1.Toepasselijkheid
1.01 Bij levering van algemene boeken, wetenschappelijke boeken, studieboeken (nieuw),tijdschriften, vakliteratuur, en cd-roms zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing.
1.02 Het doen van een bestelling via de website van boekhandel De Tribune houdt in dat u de toepasselijkheid van deze leveringsvoorwaarden aanvaardt. Deze leveringsvoorwaarden gelden alleen voor internetbestellingen geplaatst op de website: www.detribune.nl
1.03 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeven van door De Tribune ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Prijzen en betalingen
2.01 De vermelde prijzen voor aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.2.02 Alle prijzen op de site www.detribune.nl zijn vrijblijvend en boekhandel De Tribune behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen,in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is (wet op vaste boekenprijs).
2.03 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan,bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen acht (8) dagen na mededeling van de prijsverhoging door boekhandel De Tribune.
2.04 Er wordt per geplaatste bestelling slechts éénmaal verzendkosten in rekening gebracht.

3. Betaling
3.01 Betaling kan gechieden op de volgende wijze:-Vooruitbetaling
-Creditcard (VISA, Mastercard, Maestro)
-Factuur (alleen vaste klanten, bedrijven, scholen en instellingen)
3.02 Voorwaarde voor bedrijven is dat zij ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
3.03 Verder beoordelen wij het bedrijf op vindbaarheid in de telefoongids en kredietwaardigheid. Bij twijfel behouden wij het recht om levering op factuurbasis te weigeren.
3.04 Bij levering op factuur dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
3.05 Bij levering buiten Nederland geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
3.06 Bij overschrijding van de betalingstermijn rekenen wij een vertragingsrente van 5% per maand.
3.07 Indien betaling plaatsvindt na 3 aanmaningen dan zijn wij genoodzaakt 35 euro aan administratiekosten in rekening te brengen.
3.08 De kosten (gerechtelijk en buitengerechtelijk) die Boekhandel De Tribune door niet-tijdige betaling heeft moeten maken komen ten laste van de koper.
3.09 De verkoper blijft eigenaar van geleverde goederen tot de koper volledig heeft betaald. Als de koper in gebreke blijft met betaling, kan de verkoper de geleverde goederen terugvorderen.

4. Kortingen
4.01 Vanaf 1 januari 2005 geldt volgens de Wet op de vaste boekenprijs voor Nederlands- en Friestalige boeken en voor muziekuitgaven een vaste verkoopprijs. Met de wet wordt beoogd een ruim en gespreid aanbod van boeken en muziekuitgaven te bevorderen. Het toezicht op de naleving van de wet is in handen van het Commissariaat voor de Media/ NMA.
4.02 Boeken waarvoor de Wet op de vaste boekenprijs op van toepassing is worden door Boekhandel De Tribune geleverd met de door de uitgever vastgestelde vaste verkoopprijs; eventuele kortingsafspraken kunnen alleen gemaakt worden met inachtneming van de mogelijkheden beschreven in de Wet op de vaste boekenprijs.
4.03 De volledige wet kunt u nalezen op: http://www.vasteboekenprijs.nl/attachments/besluit_vbp.pdf

5. Kortingen studieboeken
5.01 Bij betaling van studieboeken via creditcard zijn wij genoodzaakt 5% kosten in rekening te brengen dit i.v.m. de lage marge op studieboeken.5.02 Voor levering van VO/MBO studieboeken aan scholen gelden speciale kortingstaffels, voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze serviceafdeling.

6. Reclames
6.01 Controleer direct na ontvangst de inhoud van uw pakket. Indien u beschadigde goederen in uw pakket constateert dient u dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen bekwame tijd na ontdekking ons daarvan schriftelijk van op de hoogte te stellen. Gebeurt dit niet binnen bekwame tijd dan zijn deze goederen door u geaccepteerd als onbeschadigd.
6.02 Beschadigingen kunt u melden op volgend adres: Boekhandel De Tribune, Kapoenstraat 8, 6211KW Maastricht.
Uw klacht wordt binnen dertig dagen afgehandeld, mocht dit niet lukken dan houden wij u schriftelijk op de hoogte van de vertragingsduur.

7. Herroepingrecht
7.01 De consument heeft gedurende zeven werkdagen een herroepingrecht (zichttermijn). Tijdens deze zichttermijn kan de overeenkomst zonder opgave van redenen worden ontbonden. Deze termijn begint te lopen bij ontvangst van de zaak.
7.02 Retouren worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product niet geopenend is.
7.03 Wilt u producten retour sturen waar de verpakking geopend is, dan dient u altijd eerst contact op de nemen met boekhandel De Tribune.
7.04 Alleen bij schriftelijk akkoord mogen de producten retour gestuurd worden.
7.05 De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de koper/ besteller.
7.06 Producten die bedrukt zijn met naamopdruk, via abonnement geleverd worden of op uitdrukkelijke wens voor koper zijn besteld, worden niet retour genomen.
7.07 Het eventueel vooruitbetaalde bedrag zal binnen 30 dagen worden teruggestort op de rekening van de koper.


8. Levering, levertijd en risico
8.01 Uw bestelling wordt met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen dertig dagen geleverd. Deze termijn gaat in op de dag van de bestelling. Is levering binnen dertig dagen niet mogelijk dan krijgt u hiervan uiterlijk binnen 30 dagen na plaatsing van uw bestelling schriftelijk bericht. U heeft dan de mogelijkheid de bestelling zonder kosten schriftelijk te annuleren.
8.02 Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
8.03 Risico-overgang; schade veroorzaakt tijdens transport is nooit voor risico van de koper. Op het moment dat u in het bezit bent van de door ons geleverde producten(handtekening voor ontvangst)is het risico voor de koper.

9. Abonnementen
9.01 Abonnementen op tijdschriften, losbladige uitgaven en vervolgwerken worden geleverd, tenzij uitdrukkelijk bij de bestelling anders vermeld, onder de conditie 'tot wederopzegging'. Dit houdt in dat het abonnement automatisch ieder jaar door ons verlengd wordt.
9.02 Annuleren van een abonnement of een tijdschrift dient drie maanden voor het einde van de jaargang schriftelijk te geschieden. Voor opzegging van abonnementen op cd-rom- en online abonnementen geldt de opzegtermijn van de betrokken uitgever doch tenminste een termijn van twee maanden. 9.03 De Tribune kan het abonnement of andere levering schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, wanneer de abonnee/wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt, een aanvrage voor het faillissement van abonnee/wederpartij is ingediend, of indien hij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

10. Overmacht
10.01 Indien door overmacht Boekhandel De Tribune redelijkerwijs niet aan haar verplichting kan voldoen, zal de uitvoering van de overeenkomst worden uitgesteld of worden beëindigd.
10.02 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Tribune kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.Garantie
11.01 Een ondeugdelijk product met aantoonbare gebreken of misdruk wordt door Boekhandel De Tribune kosteloos omgeruild voor een nieuw exemplaar. Mocht dit product niet meer leverbaar zijn dan krijgt u het aankoopbedrag terug.

12. Aansprakelijkheid
12.01 De Tribune is niet aansprakelijk voor schade - waaronder mede, maar niet uitsluitend, valt te begrijpen schade die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie uit de geleverde producten in de meest ruime zin des woords.12.02 Indien een koper zich wil beroepen op uitsluiting van de aansprakelijkheid dan is het aan de verkoper om aan te tonen dat het beding in de concrete omstandigheden niet onredelijk bezwarend is.
12.03 De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door De Tribune geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

13. Geschillen en toepasselijk recht
13.01 Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.02 Klachten over producten, leveringen, beschadigingen en diensten van boekhandel De Tribune kunt u melden op volgend adres: Boekhandel De Tribune, Kapoenstraat 8, 6211 KW Maastricht of via klachtenformulier op deze site. Uw klacht wordt binnen dertig dagen afgehandeld, mocht dit niet lukken dan houden wij u schriftelijk op de hoogte van de vertragingsduur.

14. Privacy
14.1 Boekhandel De Tribune respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons uiteraard aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. (Dit is overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens).
14.2 Wij zullen uw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en stellen alles in het werk om uw persoonlijke informatie te beschermen o.a. door gebruik te maken van veilige betaalmethoden en door gebruik te maken van SSL verbindingen. Wettelijk is vastgelegd dat u recht hebt op inzage van de door registratie vastgelegde persoonlijke gegevens. Wilt u van dit recht gebruik maken dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij Boekhandel De Tribune.

15. Adresgegevens, BTW nummer en bankgegevens
15.01 De Tribune Online is onderdeel van: Boekhandel De Tribune, Kapoenstraat 8, 6211 KW Maastricht
15.02 Telefoon: winkel 043-3251978
15.03 E-mail: info@detribune.nl
15.04 Fax: 043-3217292
15.05 Bank: Postbank
15.06 Registratie: K.v.K.:14620300, V.A.T.: NL068288268B01
15.07 Boekhandel De Tribune is aangesloten bij de volgende branchevereniging: NBb (Nederlandse Boekverkopersbond).
~~~412~784~~
Menu Page | Toolbar Page |
Frameset Page | Index Page | Table of Contents
EROL - Electronic Retail Online E-commerce shopping cart software